Mokytojų taryba

Išrašas iš Mokyklos nuostatų:

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA
MOKYTOJŲ TARYBA

36. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
37. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
38. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
39. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

Tarybos pirmininkė – Birutė Prasauskienė, direktorė, II vadybinė kategorija
Tarybos sekretorė – Gintarė Vinciūnienė, mokytoja

Nariai:

Rima Auglienė, vyresnioji šokio mokytoja
Ilma Budnikienė, mokytoja metodininkė
Jūratė Bagdonavičienė, vyresnioji tikybos mokytoja
Svetlana Cvetkova, vyresnioji anglų kalbos mokytoja
Vygandas Žentelis, mokytojo padėjėjas
Rita Dapšienė, II vadybinė kategorija, direktorės pavaduotoja ugdymui
Jurgita Galackaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Zita Garbašauskienė, mokytoja metodininkė
Nijolė Gansiauskienė, vyresnioji pailgintos dienos grupės auklėtoja
Ingrida Reipienė, psichologė
Inga Osauskienė, vyresnioji mokytoja
Daiva Puišienė, vyresnioji mokytoja
Edita Ruckienė, specialioji pedagogė metodininkė
Ina Sipavičienė, vyresnioji muzikos mokytoja
Jolita Skulčiuvienė, mokytoja metodininkė
Jolita Skeirienė, vyresnioji socialinė pedagogė
Ona Černikauskienė, vyresnioji mokytoja
Ramutė Jankauskienė, vyresnioji mokytoja
Laimutė Vagnerienė, vyresnioji mokytoja
Gintarė Vinciūnienė, mokytoja
Edita Šukienė, mokytoja metodininkė
Inga Eigėlienė, mokytoja metodininkė

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

27. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė. Metodinė grupė skirta mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos, teikti Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
28. Metodinės grupės nariai yra mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės tarybos pirmininkė – Ilma Budnikienė, mokytoja metodininkė
Metodinės tarybos koordinatorė – Rita Dapšienė, pavaduotoja ugdymui